سیم و کابل و تسمه های مسی

Awesome Image
سیم مسی ارت ( کد محصول : SCC )
Awesome Image
سیم ارت با روکش سبز و زرد ( کد محصول : YGC )
Awesome Image
تسمه مسی قابل انعطاف ( کد محصول : FBE )
Awesome Image
تسمه مسی ( کد محصول : TCB)